Czekamy na Was na lodowisku !

Dodano: 22.01.2019

Wróć do aktualności
Dobra zabawa na lodowisku ! Zapraszamy !
Mamy ferie, dopisuje Nam ostatnio pogoda to dobry czas żeby wybrać się na lodowisko !
Przypominamy promocyjna cena dla dzieci i młodzieży tylko 5zł jazda plus łyżwy !
Czas trwania jazdy 45 minut !
Dorośli zapłacą 7zł /45 minut + 6zł wypożyczenie łyżew!

REGULAMIN LODOWISKA PRZY UL. 3 MAJA W OSTRÓDZIE

 

 1. Operatorem lodowiska jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
 2. Nad porządkiem i bezpieczeństwem osób korzystających z lodowiska nadzór sprawują pracownicy obsługi obiektu.
 3. Lodowisko czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00-20:00.
 4. Wejścia o pełnych godzinach, czas jazdy 45 minut!
 5. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do:
 1. Bezwzględnego stosowania się do poleceń pracowników obsługi lodowiska;
 2. Kulturalnego zachowywania się na terenie obiektu;
 3. Niezwłocznego zawiadomienia obsługi lodowiska w przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości;
 4. Jazdy w wyznaczonym kierunku. Zmiana kierunku jazdy może nastąpić tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska;
 5. Dzieci do lat 7 korzystają z lodowiska pod opieką dorosłych, dorosłych obowiązują również łyżwy
 1. Na tafli lodowiska zabrania się:
 1. Wchodzenia w obuwiu bez łyżew;
 2. Wykonywania gwałtownych skoków;
 3. Gwałtownego hamowania;
 4. Jazdy z dziećmi na rękach;
 5. Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, potrącania i podcinania;
 6. Siadania na bandach i uderzania w bandy siłą rozpędu;
 7. Palenia tytoniu na tafli lodowiska i w jego obrębie;
 8. Na terenie lodowiska i w jego otoczeniu zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających;
 9. Przebywania na tafli lodowiska i w jego obrębie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
 10. Wnoszenia jakichkolwiek napoi i jedzenia oraz spożywania ich podczas jazdy;
 11. Używania otwartego ognia;
 12. Wprowadzania zwierząt;
 13. Zaśmiecania tafli lodowiska i otoczenia obiektu.
 1. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo do 40 osób.
 2. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży szkolnej przebywają na lodowisku pod opieką opiekuna.
 3. Użytkownik lodowiska odpowiada materialnie za wszystkie szkody wyrządzone z jego winy na obiekcie (w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponosi opiekun).
 4. Lodowisko nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych ani nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione
  na terenie obiektu.
 5. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika lodowiska.
 6. Wykupiony bilet nie uwzględnia ubezpieczenia.
 7. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane bez możliwości zwrotu kosztów.
 8. Wszyscy korzystający z lodowiska czynią to na własną odpowiedzialność, a za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniem administratora lodowiska, odpowiedzialność ponoszą osoby z winy, których wypadek powstał.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
  Wszelkie spory związane z korzystaniem z lodowiska będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zarządzającego.