Nabór na stanowisko kierownika ds. marketingu i sprzedaży

Dodano: 20.01.2016

Wróć do aktualności

DYREKTOR OSTRÓDZKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W OSTRÓDZIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
– kierownik ds. marketingu i sprzedaży

1. Wymagania formalne
1) spełnia wymogi określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.);
2) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą.
2. Wymagania dodatkowe:
– doświadczenie w zakresie organizacji marketingu i promocji;
– systematyczność, dokładność, dyspozycyjność;
– preferowane: marketing i PR.
– prawo jazdy kategorii B;
– dobry stan zdrowia.

3. Zakres obowiązków, w szczególności:
– Organizacja marketingu, promocja obiektów sportowych zarządzanych przez Ostródzkie Centrum Sportu
i Rekreacji oraz ich reklama;
– Sprzedaż usług świadczonych przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji;
– Opracowanie materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących działalności oraz rozwoju OCSiR.

4. Warunki pracy i płacy
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Wynagrodzenie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, z późn. zm.).
miejsce pracy: obiekty OCSiR

5. Wymagane dokumenty
1) list motywacyjny z podaniem o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) kwestionariusz osobowy wraz z fotografią;
3) dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego;
4) dokumenty stwierdzające posiadanie wykształcenia;
5) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
6) dokumenty potwierdzające staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
7) oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli dotyczy;
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie o niekaralności (braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na świadczenie pracy na stanowisku;
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata, a wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być przez niego podpisane.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem
„Konkurs na kierownika ds. marketingu i sprzedaży” w sekretariacie Ostródzkiego Centrum Sportu
i Rekreacji w Ostródzie, ul. Tadeusza Kościuszki 22A, w terminie do 03.02.2016 r. (do godz. 12.oo)
lub przekazać korespondencyjnie (decyduje data wpływu) oferty do OCSiR na adres:
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji,
ul. Tadeusza Kościuszki 22A
14-100 Ostróda

Oferty, które wpłyną do OCSiR niekompletne lub zostaną złożone po ww. terminie – nie będą rozpatrywane.
7. Powiadomienie kandydatów o przeprowadzeniu naboru:
Etap I – ocena formalna dokumentów, wyłonienie osób do II etapu rekrutacji, tj., rozmowy kwalifikacyjnej.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu będzie do wglądu w OCSiR, ponadto kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu dalszego postępowania konkursowego w dniu 05.02.2016 r.

Etap II – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych:
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej:
OCSiR https://ocsir.pl/
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda
http://bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska/15/Strona_glowna/ (zakładka: informacja o naborze)oraz tablicy informacyjnej Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Tadeusza Kościuszki 22A.
Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych. Natomiast dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną w OCSiR Ostróda,
a następnie przekazane do zakładowej składnicy akt.
8. Informacje dodatkowe:
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu
w Ostródzie. O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

/-/ Maciej Czerkawski
dyrektor
Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji