NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – koordynator sportu osób z niepełnosprawnościami

Dodano: 10.07.2017

Wróć do aktualności

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2016 poz. 902 ze zmianami) DYREKTOR OSTRÓDZKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W OSTRÓDZIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – koordynator sportu osób z niepełnosprawnościami

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) wykształcenie średnie;
5) co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
7) nieposzlakowana opinia,
b) wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawa:
– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
– ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
– ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
2) znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel), OPEN OFFICE oraz innych urządzeń biurowych;
3) samodzielność w planowaniu i wykonywaniu zadań;
4) umiejętność sprawnego podejmowania decyzji;
5) umiejętność pisania projektów dla organizacji pozarządowych;
6) umiejętność nawiązywania kontaktów;
7) posiadanie takich cechy osobowości jak: odpowiedzialność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość,
8) chęć doskonalenia i pogłębiania wiedzy w zakresie wykonywanego stanowiska,

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości uczestniczenia w kulturze fizycznej, sporcie i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.
2) Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez zachęcanie ich do udziału w życiu sportowo-rekreacyjnym miasta.
3) Działania na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością poprzez organizację różnego rodzaju zawodów, spartakiad sportowych.
4) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu, rekreacji i rehabilitacji oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
5) Organizacja zawodów sportowych oraz festynów sportowo – rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.
6) Organizacja zajęć rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.
7) Organizacja czynnego spędzania czasu wolnego osób z niepełnosprawnościami.
8) Stwarzanie warunków do organizacji kursów szkoleniowych adresowanych do osób z niepełnosprawnością jak i do osób pracujących z nimi.
9) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora OCSiR.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) wymiar czasu pracy : 1 etat
2) wynagrodzenie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, z późn. zm.).
3) miejsce pracy: obiekty OCSiR

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
V. Wymagane dokumenty
1) list motywacyjny z podaniem o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) kwestionariusz osobowy wraz z fotografią;
3) dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego;
4) dokumenty stwierdzające posiadanie wykształcenia;
5) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
6) dokumenty potwierdzające staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
7) oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli dotyczy;
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie o niekaralności (braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na świadczenie pracy na stanowisku;
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata, a wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być przez niego podpisane.
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem „Konkurs na stanowisko koordynator sportu osób z niepełnosprawnościami” w sekretariacie Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie”, ul. Tadeusza Kościuszki 22A, w terminie 21.07. 2017 r. (do godz. 15.00) lub przekazać korespondencyjnie (decyduje data wpływu) oferty do OCSiR na adres:

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Tadeusza Kościuszki 22A 14-100 Ostróda
Oferty, które wpłyną do OCSiR niekompletne lub zostaną złożone po ww. terminie – nie będą rozpatrywane.
VII. Powiadomienie kandydatów o przeprowadzeniu naboru:
Etap I – ocena formalna dokumentów, wyłonienie osób do II etapu rekrutacji, tj., rozmowy kwalifikacyjnej.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu będzie do wglądu w OCSiR, ponadto kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu dalszego postępowania konkursowego w dniu 24.07.2017 r
Etap II – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych:
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej: OCSiR https://ocsir.pl/
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda http://bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska/15/Strona_glowna/ (zakładka: informacja o naborze) oraz tablicy informacyjnej Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Tadeusza Kościuszki 22A.
Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych. Natomiast dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną w OCSiR Ostróda, a następnie przekazane do zakładowej składnicy akt.
VIII. Informacje dodatkowe:
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Ostródzkiego Centrum Sportu w Ostródzie. O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
/-/ Maciej Czerkawski dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji