Stadion Miejski przy ul. Wyszyńskiego

Regulamin Miejskiego Stadionu przy ul. Wyszyńskiego

 

 1. Stadion Lekkoatletyczny jest ogólnodostępnym obiektem miasta Ostróda administrowanym przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
 2. Obiekt jest czynny poniedziałek- sobota 7:30 – 21:30 oraz w niedzielę od 14:00 – 21:30. Przebywanie na terenie obiektu poza godzinami otwarcia jest zabronione.
 3. Czas otwarcia obiektu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych
  od zarządcy obiektu (imprezy sportowe, święta, przerwy technologiczne, awarie).
 4. Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień.
 5. Za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu obiektu odpowiadają dyżurujący pracownicy.
 6. Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z obiektu, może skutkować usunięciem z terenu obiektu.
 1. Korzystanie ze Stadionu Miejskiego grup zorganizowanych wymaga wcześniejszego pisemnego zgłoszenia u Administratora i uzgodnienia  zasad użytkowania.
 2. Administrator na podstawie pisemnych zgłoszeń Organizatorów, ustala harmonogram korzystania z pomieszczeń i boisk.
 3. Harmonogram jest podstawowym dokumentem określającym dostępność do Stadionu.
 4. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie odpowiada organizator imprezy.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może odstąpić od zachowania terminów określonych w harmonogramie.
 6. Obiekt udostępniany jest w szczególności klubom i stowarzyszeniom sportowym
  do prowadzenia cyklicznych zajęć treningowych oraz szkołom   do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego. Osoby indywidualne korzystają z obiektu w godzinach ogólnodostępnych, nie kolidujących  z zawodami, imprezami i zajęciami grupowymi.
 7. Zewnętrzny pas zielony okalający bieżnie służy dla wszystkich osób uprawiających biegi, marszo-biegi i marsze.
 8. Osoby uprawiające nordic walking mogą tylko i wyłącznie korzystać z zielonego pasa sztucznej trawy okalającego bieżnię    tartanową. 
  Tor 1 i 2 bieżni tartanowej przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla zawodników klubów trenujących lekkoatletykę.
 1. Na terenie obiektu obowiązuje obuwie sportowe.
 2. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy na stadionie decyduje Kierownik obiektu w porozumieniu z Dyrekcją OCSiR.
 3. Warunkiem zorganizowania imprezy na obiekcie jest podpisanie umowy o wynajmie obiektu i jej bezwzględne przestrzeganie.
 4. Zajęcia treningowe odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, na warunkach określonych we wcześniej podpisanej umowie pomiędzy OCSiR-em, a klubem lub stowarzyszeniem sportowym.
 5. Osoby trenujące na terenie obiektu mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń
  i sprzętu stanowiących jego wyposażenie wyłącznie za zgodą pracownika stadionu.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  1. wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  2. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych używek, palenia papierosów oraz innych środków odurzających, c) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  3. wprowadzania i przebywania zwierząt, jeżdżenia na rowerach, rolkach, hulajnogach oraz prowadzania wózków dziecięcych na arenie sportowej.
  4. hałasowania, zakłócania porządku ,wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do takich zachowań,
  5. wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych dla przyrody
   i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów pirotechnicznych,
  6. przebywania na Stadionie po jego zamknięciu,
  7. umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez zgody administratora
 7. Obiekt jest monitorowany.
 8. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządkowe na stadionie będą pociągnięte
  do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 9. Ze Stadionu mogą korzystać osoby:
  1. wyłącznie za zgodą i wiedzą obsługi stadionu,
  2. będące uczestnikami grupy, która podpisała umowę na korzystanie ze Stadionu.
 10. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Stadionu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 11. Osoby z niepełnosprawnościami wymagające opieki mogą przebywać na Stadionie wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 12. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom dyżurującego         pracownika.
 1. Zajęcia zorganizowane na Stadionie mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów lub trenerów w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji.
 2. Wejście na Stadion w celach rekreacyjnych jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia
  o braku przeciwwskazań do korzystania ze Stadionu i znajdujących się w nim urządzeń.
 3. Wszelkie skaleczenia, urazy a także nieprawidłowości dot. funkcjonowania obiektu należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu           pracownikowi.
 1. Kierownictwo obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.
 2. Użytkownicy obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone administratorowi i osobom trzecim.
 3. Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 16 odpowiada jego opiekun, natomiast
  za szkody wyrządzone przez osoby korzystające z obiektu
 4. W zorganizowanej grupie odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.
 5. Znalezione na terenie obiektu rzeczy wartościowe, dokumenty, klucze itp. nie będą przechowywane. Administrator zobowiązuje się w takich przypadkach do pośredniczenia
  w nawiązaniu kontaktu między znalazcą, a osobą, która zgłosi się po odbiór rzeczy.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów
  w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły i klubu wyłącznie do celów promocyjnych (strona internetowa, foldery, ulotki,zdjęcia pamiątkowe itp.) i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 7. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją Stadionu oraz terminami, organizacją imprez, treningów, zajęć sportowych sprawuje Dyrektor OCSiR.
 8. Na Stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
 9. Udostępnienie organizatorowi imprezy, Stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z  zarządcą Stadionu na zasadach określonych w tej umowie i w Regulaminie korzystania ze Stadionu.
 1. Zasady odpłatności korzystania ze Stadionu określone są odrębnymi przepisami.
 2. Administrator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
 3. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego można zgłaszać w dni powszednie  w godzinach od 9.00 do 14.00
  w biurze OCSiR ul. Kościuszki 22A w Ostródzie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor OCSiR.

 

 

 

OSTRÓDZKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI
KOŚCIUSZKI 22A
TEL. 89 646 08 13
www.ocsir.pl   

 

 

 

Pobierz

Regulamin obiektu

Pobierz

Galeria