Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

Dodano: 04.04.2019

Wróć do aktualności

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), na renowację kortów tenisowych (przygotowanie do sezonu) znajdujących się w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym przy
ul. 3 Maja 19A w Ostródzie.

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: renowacja kortów tenisowych (przygotowanie do sezonu) w zakresie:
 • zdjęcie i ponowne wbudowanie linii głównych,
 • spulchnianie,
 • wyrównywanie nierówności na mokro z uzupełnianiem braków mączki ceglanej (szlamowanie) – mączkę zapewnia Zamawiający,
 • wałowanie.
 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia- do 28.04.2019 r.[1] od dnia udzielenia zamówienia / podpisania umowy / przekazania terenu budowy[2].
 2. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 3. Kryteria oceny ofert: 100% cena.
 4. Ofertę proszę złożyć do dnia 10.04.2019 r. do godz. 12:00.
 1. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji Kościuszki 22a 14-100 Ostróda
 2. pocztą elektroniczną na adres: ocsir@ocsir.pl ;
 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Zbigniew Ratajczyk tel. 661 118 005
 2. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło przekazanie zapytania ofertowego Wykonawcom.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 4. Zamawiający skontaktuje się telefonicznie z Wykonawcą, który przedstawi najlepszą ofertę w celu podpisania umowy lub w celu złożenia zamówienia zgodnie z Regulaminem.
 5. Do oferty należy załączyć:
 1. formularz ofertowy
 2. kosztorys ofertowy / kalkulację ceny ofertowej

 

 

Z poważaniem

p.o. Dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Zbigniew Ratajczyk