ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodano: 06.12.2017

Wróć do aktualności

Ostróda, dnia 5 grudnia 2017 r.
L.dz. 2180/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza do składania ofert na usługę monitoringu obiektów oraz konwoju gotówki.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Niniejsze zamówienie dotyczy usługi monitoringu obiektów 24 h 7 dni w tygodniu oraz konwoju gotówki w wyznaczonych terminach.
Do ochrony podlegają następujące obiekty:
1. Hala sportowa przy ul. Piłsudskiego 4 w Ostródzie – monitoring obiektu,
2. Hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kościuszki 22A w Ostródzie – monitoring obiektu,
3. Kompleks Sportowy „Moje Boisko ORLIK 2012” przy ul. Piastowskiej 8 w Ostródzie – monitoring obiektu,
4. Kompleks Sportowy „Moje Boisko ORLIK 2012” przy ul. Ćwiklińskiej 2 w Ostródzie – monitoring obiektu,
5. Budynek Kąpieliska Miejskiego przy ul. Turystycznej 11 w Ostródzie – monitoring obiektu,
6. Pawilon Stadionu Miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 11 w Ostródzie – monitoring obiektu,
7. Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy ul. 3-go Maja 19A w Ostródzie – monitoring obiektu oraz konwój gotówki,
8. Budynek Wyciąg Nart Wodnych przy ul. Mickiewicza 17b w Ostródzie – monitoring obiektu oraz konwój gotówki w terminie 28 kwiecień -30 wrzesień 2018 r.
Do obowiązków wykonawcy będzie należało wykonywanie następujących czynności:
1. Monitorowanie obiektów przez odbieranie sygnału z lokalnego systemu alarmowego,
2. W przypadku odebrania sygnałów alarmowych z dozorowanego obiektu natychmiastowy dojazd na miejsce, w celu sprawdzenia obiektu i podjęcia interwencji, w czasie do 10 minut.
3. Informowanie zamawiającego o zakłóceniach funkcjonowania systemu alarmowego,
4. Utrzymanie systemu alarmowego w stałej konserwacji,

5. Archiwizacja danych pochodzących z monitoringu,
6. Reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane z instalacjami antywłamaniowymi.
Wykonawca w czasie realizacji umowy nie może zlecić wykonania całości lub części określonych w umowie usług osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania ewentualnych podwykonawców oraz osób zatrudnionych, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca będzie realizował zamówienie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z 14-dniowym terminem wypowiedzenia.
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 do 31.12.2018

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę prosimy składać pocztą elektroniczną na adres ocsir@ocsir.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Kościuszki 22a
14-100 Ostróda

w terminie do 18.12.2017 r. do godz. 15:00;

IV. POZOSTAŁ WARUNKI
1. Oferent, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy.
2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
3. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważniony jest:
Pan Maciej Czerkawski – Dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji
Tel. 609-860-620 w godz. 8:00-15:00
adres e-mail: m.czerkawski@ocsir.pl