Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług informatycznych i ochrony bezpieczeństwa informacji w OCSiR

Dodano: 08.01.2020

Wróć do aktualności

Pobierz

Zapytanie (PDF)

Pobierz

Załącznik nr 4 do Regulaminu postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zwolnionych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ze stosowania tejże ustawy

Ostróda, dnia 08.01.2020 r.

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.),

na wykonywanie specjalistycznych usług informatycznych i ochrony bezpieczeństwa informacji w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. Administrowanie i zarządzanie systemem informatycznym OCSiR, w tym stały nadzór i kontrola bezpieczeństwa funkcjonowania sieci informatycznej.
 2. Instalacja i konfiguracja sprzętu zakupionego przez OCSiR.
 3. Wdrażanie oprogramowania zakupionego przez OCSiR i jego stałe aktualizowanie, w tym:
 • nadzór nad oprogramowaniem PUMA – SPECJALISTYCZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO;
 • dobra znajomość modułów oprogramowania PUMA;
 • dobra znajomość otwartych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych PostgreSQL;
 • współpraca z producentem oprogramowania.
 1. Administrowanie serwerami, w tym:
 • dobra znajomość systemów Windows Server;
 • zarządzenie usługami Windows Backup, FSRM, RDP, FTP;
 • zarządzanie portami usług RDP i FTP i monitoring praw dostępu;
 • aktualizacja i konfiguracja sterowników pod dedykowane oprogramowanie;
 • konfiguracja, zarządzanie i aktualizacja Windows Firewall;
 • zarządzanie kontami użytkowników pod konkretne zastosowanie;
 • konfiguracja i zarządzanie usługą NAT
 • modyfikacje systemowe związane z problemami oprogramowania znanymi przez producenta;
 • konfiguracja i modyfikacje programów odnośnie połączeń do bazy wzorcowej;
 • konfiguracja połączeń FTP;
 • konfiguracja ustawień merytorycznych oprogramowania dedykowanego na serwerze;
 • utrzymanie programu serwisowego w celu wykonywania zadań przesyłania zmian dokonywanych na bazach danych;
 • nadzór nad dedykowanym oprogramowaniem archiwizującym;
 • utrzymanie i aktualizacja zabezpieczeń folderów dla użytkowników;
 • utrzymanie i aktualizacja automatycznej kopii baz danych;
 • utrzymanie i aktualizacja skryptu mechanizmu automatycznego backupu.
 1. Doradztwo, uzgadnianie, realizacja wdrożeń w systemie informatycznym OCSiR.
 2. Zabezpieczenie baz danych i przesyłu danych w systemach informatycznych, w tym:
 • konfiguracja i aktualizacja zasad rozszerzeń plików w usłudze FSRM;
 • wdrożenie i utrzymanie automatycznej aktualizacji biblioteki bezpiecznych rozszerzeń dla usługi FSRM. Codzienna aktualizacja uwzględniona w harmonogramie systemu;
 • konfiguracja pulpitów zdalnych i zarządzenie nimi do obsługi RDP i RemoteApp.
 • konfiguracja usługi NAT na routerze zaawansowanym;
 • konfiguracja zabezpieczeń folderów dla użytkowników;
 • konfiguracja i utrzymanie macierzy dyskowych RAID pod kątem backupu;
 • obsługa szyfrowanych dysków.
 1. Sprawowanie obsługi sprzętowej.
 2. Utrzymanie sprawności sprzętu i oprogramowania.
 3. Diagnozowanie i analiza usterek.
 4. Dokonywanie napraw zdiagnozowanych usterek.
 5. Usuwanie problemów związanych z niepoprawnym działaniem systemu informatycznego.
 6. Bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego.
 7. W zakresie zapewnienia ochrony bezpieczeństwa informacji:
 • współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie realizacji Polityki bezpieczeństwa informacji;
 • utrzymanie i aktualizowanie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym;
 • utrzymanie i aktualizowanie Planu Ciągłości Działania;
 • zabezpieczanie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz w uzgodnieniu z IOD OCSiR podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń;
 • pozsiadanie w strukturach firmy Inspektora Ochrony Danych.
 1. Obsługa technologiczna imprez w obiektach należących do OCSiR, w tym:
 • dobra znajomość kontrolera do elektronicznej tablicy wyników.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia- do 31.12.2022 od dnia podpisania umowy.
 2. Kryteria oceny ofert: 100% cena,
 3. Ofertę proszę złożyć do dnia 15.01.2020 do godz. 1200
 1. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji Kościuszki 22a 14-100 Ostróda
 2. pocztą elektroniczną na adres: ocsir@ocsir.pl ;
 3. faksem na nr: 89 646 08 13;

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Dyrektor Tadeusz Czyczel tel. 668 140 057.
 2. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło przekazanie zapytania ofertowego Wykonawcom.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

 

 1. Do oferty należy załączyć:
 • formularz ofertowy (jeżeli wymagano)

Z poważaniem

____________________________

DYREKTOR

 

 

Załącznik nr 1

 

 

……………………………………

(Nazwa firmy/ Imię i nazwisko

Wykonawcy oraz adres)

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 08.01.2020 r. na wykonywanie specjalistycznych usług informatycznych i ochrony bezpieczeństwa informacji w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji oferujemy wykonanie wymienionej usługi w cenie:

 

Lp. Przedmiot zamówienia Łączna wartość brutto (zł)
1. Wykonywanie specjalistycznych usług informatycznych i ochrony bezpieczeństwa informacji w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji od stycznia 2020r.do grudnia 2022r.

 

 • Gwarantujemy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminach określonych w zapytaniu ofertowym.
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do jego treści żadnych zastrzeżeń.
 • Oświadczamy, że w wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 • Oświadczamy, iż uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczególnymi zakresem zamówienia zawartym w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.

 

 

 

Data, ………………………….                                     ………………………………………………………………….

Podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy