Zapytanie ofertowe

Dodano: 15.07.2019

Wróć do aktualności

 

Ostróda, dnia 12.07.2019 r.

 

 

 

 

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), na wynajem powierzchni pod automaty do sprzedaży gorących, zimnych napojów i przekąsek.

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wynajem powierzchni pod automaty do sprzedaży zimnych, gorących napojów i przekąsek

Na obiektach: Hala Sportowo- Widowiskowa przy ul. Kościuszki 22a, Kompleks Sportowo- Rekreacyjny przy ul. 3 Maja 19a, Hala Sportowa przy ul. Piłsudskiego 4 (od października2019)

 • Maksymalną liczba automatów do wstawienia Zamawiający określa na sztuk 3-4 sztuki na obiekt.
 • Automat powinien posiadać system wydawania reszty, czytnik kart płatniczych

umożliwiający dokonywanie płatności kartą zbliżeniową (PayPass), czytnik banknotów.

 • Utrzymanie automatu w stałej sprawności, zapewniając należyty stan techniczny oraz

estetyczny,

 •  Prowadzenie bieżących napraw, konserwacji automatu tak aby spełniał on wszelkie

wymogi bezpieczeństwa,

 • Wykonawca w czynszu oferowanym zobowiązany jest uwzględnić koszt energii elektrycznej
  i pozostałe koszty.
 • Ustawienie i podłączenie automatów będzie wykonane na koszt Wykonawcy (wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego).
 • W przypadku usunięcia automatów Dzierżawca zobowiązuje się przekazać użytkowaną powierzchnię w stanie nie pogorszonym
 •  przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i bhp,
 •  przestrzeganie zaleceń w zakresie zachowania porządku i czystości.
 • Zanieczyszczenia związane z montażem automatów Najemca usuwa na koszt własny.
 • Najemca powinien posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym odpowiedzialności cywilnej

ubezpieczonego wobec osób trzecich, za szkody osobowe i rzeczowe powstałe na skutek

prowadzenia działalności i użytkowania mienia.

 

 

 

 

 

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 • Informację o cenie za 1m² miesięcznie wynajmu poszczególnych powierzchni,
 •  Zaświadczenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub

KRS (skan lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

 •  Zaświadczenia o posiadaniu numeru REGON.
 •  Zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.
 •  Materiały fotograficzne zaproponowanych urządzeń wraz z opisem.
 • Oświadczenie o posiadaniu przez najemcę aktualnych świadectw i atestów
  proponowanych urządzeń oraz certyfikat proponowanych urządzeń.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia– od 01.09.2019 r.[1] od dnia udzielenia zamówienia / podpisania umowy / przekazania terenu budowy[2].
 2. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 3. Kryteria oceny ofert: 70% cena, 30% funkcjonalność automatów
 4. Ofertę proszę złożyć do dnia 29.07.2019 r. do godz. 12:00.
 1. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji                   Kościuszki 22a 14-100 Ostróda
 2. pocztą elektroniczną na adres: ocsir@ocsir.pl ;
 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Tadeusz Czyczel- dyrektor OCSiR
 2. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło przekazanie zapytania ofertowego Wykonawcom.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego
  bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 4. Zamawiający skontaktuje się telefonicznie z Wykonawcą, który przedstawi najlepszą ofertę
  w celu podpisania umowy lub w celu złożenia zamówienia zgodnie z Regulaminem.

 

 

Z poważaniem,

 

Tadeusz Czyczel

Dyrektor Ostródzkiego                    Centrum Sportu i Rekreacji

 

 

[1] Podać wymaganą datę lub określić ilość dni.

[2] Niepotrzebne skreślić.