O nas

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji rozpoczęło swoją działalność 02.01.2004 roku, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31.12.2003 roku.

Centrum powstało z połączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz Agencji Sportu działającej w CKiS-ie. Głównym celem OCSiR’u jest organizacja zawodów, turniejów oraz lig sportowych, dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Dyrektorem Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji
jest Tadeusz Czyczel.

DANE DO FAKTURY

Nabywca:
Gmina Miejska Ostróda
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
NIP: 741-209-06-54

Odbiorca:
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji
Ul. Kościuszki 22a
14-100 Ostróda

Prosimy o wysyłanie Faktur na adres OCSiR (odbiorca)

OCSiR administruje następującymi obiektami sportowymi:

* Halą sportowo-widowiskową, ul. Kościuszki 22A,
trybuny na około  800 miejsc, sala treningowa 24m x 12m,
sauna, siłownia, zaplecze  socjalne.
* Hala treningowa ul. Piłsudskiego 4,
42m x 24m, sala do ćwiczeń korekcyjnych, zaplecze socjalne.
* Stadion Miejski ul. Wyszyńskiego 11, boisko do piłki nożnej,
bieżnia 400 metrów, 4 korty tenisowe, boiska do piłki siatkowej oraz piłki ręcznej.
* Boisko Orlik 2012 przy ul. Piastowskiej, z 3 boiskami do plażowej piłki siatkowej, boiskiem do piłki nożnej, boiskiem do koszykówki i siatkówki
* Boisko Orlik 2012 przy ul. 21 Stycznia, z boiskiem do piłki nożnej, boiskiem do koszykówki i siatkówki
* Boisko Orlik 2012 przy ul. Ćwiklińskiej, z boiskiem do piłki nożnej,
boiskiem do  koszykówki i siatkówki
 * Boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy ul. Parkowej
* Plaża Miejska nad jeziorem Sajmino, 3 boiska do plażowej piłki siatkowej.
* Kąpielisko Miejskie nad jeziorem Drwęckim z wypożyczalnią sprzętu wodnego.
* Wyciąg Nart Wodnych o długości 800 m z wypożyczalnią sprzętu do pływania.
* Pełnowymiarowe trawiaste boisko do piłki nożnej na Osiedlu Plebiscytowym.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) dalej RODO informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Kościuszki 22 A, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 646 08 13, adres e-mail: ocsir@ocsir.pl).

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: Jacek Pietrzyk tel. 89 642 94 30.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1, lit. c RODO);
  • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit. b RODO);

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody  (art. 6 ust. 1, lit. a RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej,      w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest OCSiR reprezentowane przez Dyrektora.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w  pkt. 3 celów, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów         z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, jak również innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów. Okres przechowywania Państwa danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia  i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Państwa dane osobowe zostaną  usunięte lub zarchiwizowane.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

10) Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie odmowa załatwienia Pani/Pana sprawy, wynikająca z formalnej i prawnej niemożności jej rozstrzygnięcia.

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.