Deklaracja dostępności Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Dodano: 06.04.2021

Wróć do aktualności

Pobierz

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Pobierz

Deklaracja dostępności Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

 Strona internetowa 

Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ocsir.pl

 

Data publikacji i aktualizacji 

 • Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2004
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona jest na bieżąco aktualizowana.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności WCAG 2.1 na poziomie AA

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Udogodnienia 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury, Tab , Shift + Tab, Enter, Strzałka góra/dół, Spacja, Escape.

Data sporządzenia deklaracji w sprawie dostępności

 Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

dnia 26.02.2021 r.

Data publikacji strony internetowej deklaracji: ………………..03.2021 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

sekretariat tel.: 89 646 08 13

e mail sekretariat: ocsir@ocsir.pl

Osoba wyznaczoną do kontaktu jest: Martyna Lewandowska-Oliwa

tel.: 89 646 08 15

e-mail: m.lewandowska-oliwa@ocsir.pl

 

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że każdy ma prawo zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej do podmiotów publicznych udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innych elementów, ewentualnie dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłaszająca żądanie zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności albo alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Informacje o dostępności architektonicznej

Osoby z niepełnosprawnością, przybywające do Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, otrzymają niezbędną pomoc w skorzystaniu i dostępności do obiektów sportowych.

 

Hala sportowo-widowiskową, ul. Kościuszki 22A 14-100 Ostróda:

 • Do budynku hali prowadzi wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, z podjazdem dla wózków inwalidzkich.
 • U wejścia do budynku hali, jest zgodna z normą, płaszczyzna płaska manewrowa dla wózków inwalidzkich
  i schody z poręczą.
 • Schody  nie są oznaczone taśmą żółto-czarną.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Drzwi wejściowe do hali nie otwierają się automatycznie.
 • W hali jest toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami.
 • Do hali można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • W budynku hali nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do sali konferencyjnej, przewidziany zostaje dostęp alternatywny.
 • Wejścia na trybuny widzów jest niedostosowane. Przewidziany jest dostęp alternatywny poprzez usytuowanie bezpiecznego miejsca.
 • W pobliżu hali znajdują się miejsca parkingowe oznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W obiektach Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Hala sportowo-treningowa ul. Piłsudskiego 4, 14-100 Ostróda:

 • Do wnętrza hali prowadzi wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, z podjazdem dla wózków inwalidzkich.
 • U wejścia do budynku hali, jest zgodna z normą, płaszczyzna płaska manewrowa dla wózków inwalidzkich
  i schody z poręczą.
 • Schody nie są oznaczone taśmą żółto-czarną.
 • Drzwi do hali nie otwierają się automatycznie.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W hali jest toaleta do osób z niepełnosprawnościami.
 • Do hali można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • W budynku hali nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Przy hali znajdują się miejsca parkingowe nieoznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny.

Stadion Miejski Lekkoatletyczny ul. Wyszyńskiego 11, 14-100 Ostróda:

 • Budynek socjalny dla sportowców korzystających z zajęć na stadionie, ma  wejście dostępne dla osób
  z niepełnosprawnościami, z wyprofilowanym terenem podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • Budynek socjalny jest w pełni wyposażony w urządzenia higieniczno-toaletowe z dostosowaniem dla osób
  z niepełnosprawnościami.
 • U wejścia do budynku, jest zgodna z normą, płaszczyzna płaska manewrowa dla wózków inwalidzkich. Bez  schody z poręczą.
 • Drzwi do hali nie otwierają się automatycznie.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Na stadionie jest przystosowana toaleta do osób z niepełnosprawnościami.
 • Na stadion można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Trybuny widzów są niedostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Schody wejścia na trybunę nie są oznaczone taśmą żółto-czarną.  Przewidziany jest dostęp alternatywny poprzez usytuowanie bezpiecznego miejsca.
 • Miejsca parkingowe na stadionie nie są oznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny ul. 3 Maja, 14-100 Ostróda:

 • Budynek Kompleksu dla sportowców korzystających z zajęć na stadionie, oraz usług dla korzystających z kasy, ma  wejście z poziomu zero dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, z wyprofilowanym terenem podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • Budynek Kompleksu jest w pełni wyposażony w urządzenia higieniczno-toaletowe z dostosowaniem dla osób
  z niepełnosprawnościami.
 • Drzwi do budynku otwierają się automatycznie.
 • W budynku jest winda spełniająca wymogi dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Schody na wejście na trybuny w obiekcie nie są oznaczone taśmą żółto-czarną.
 • Wejścia na trybuny widzów jest niedostosowane. Jest alternatywny dostęp poprzez usytuowanie bezpiecznego  miejsca dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku Kompleksu jest przystosowana toaleta do osób z niepełnosprawnościami.
 • Na stadion można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Miejsca parkingowe na stadionie nie są oznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na pozostałych obiektach kompleksu, przewidziany zostaje dostęp alternatywny.

Informacje dodatkowe 

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji dołoży wszelkich starań aby strona internetowa była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którego usprawnieniem pracujemy każdego dnia.

Koordynatorem do spraw dostępności jest Marek Skaskiewicz, e-mail: m.skaskiewicz@ocsir.pl, tel. 89 646 08 13, który udzieli wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.