Informacja o zapytaniu ofertowym

Dodano: 26.11.2019

Wróć do aktualności

Ostróda, dnia 26 listopada 2019 r.

L.dz. 710/11/19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM  ZESTAWU AGREGATU CHŁODNICZEGO WRAZ

Z MONTAŻEM I DEMONTAŻEM INSTALACJI DO OBSŁUGI LODOWISKA O POWIERZCHNI ok. 600 m2

 

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji mieszczące się w Ostródzie przy ul. Kościuszki 22a zaprasza
do złożenia oferty na wynajem agregatu chłodniczego wraz z montażem i demontażem instalacji do obsługi lodowiska o powierzchni ok. 600 m2 przy ul. 3-go Maja 19A. w okresie

od 20.12.2019r. do 02.02.2020r.

 

 1. Zakres realizacji lodowiska obejmuje:
 1. Wynajem agregatu chłodniczego – nowego lub używanego, wraz z całą instalacją, który będzie służył do obsługi lodowiska o wymiarach 30 m x 20 m. Agregat chłodniczy musi spełniać następujące wymagania:
 2. Agregat – kompaktowy, całość jako element stacji chłodniczej;
 3. Urządzenie nowe lub używane, w przypadku dostawy urządzenia używanego Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego nienaganny stan techniczny agregatu oraz zagwarantowania minimum
  24-miesiecznego okresu gwarancji;
 4. Wszystkie urządzenia zabezpieczające i sterujące pracą układu muszą znajdować się w szafie sterowniczej;
 5. Na obudowie musi być umieszczony wyłącznik alarmowy.
 6. dostawa agregatu chłodniczego
 7. dostawa systemu ziębniczego tafli lodowiska
 8. montaż wszystkich podzespołów
 9. budowa tafli lodu
 10. szkolenie pracowników

Przedmiot zamówienia będzie funkcjonował z lodowiskiem o powierzchni ok. 600 m2,
do temperatury zewnętrznej +10C. Zamawiający dysponuje podłączeniem energii elektrycznej:
60 kW i zabezpieczeniem 130 A. W ofercie wymagany jest opis oferowanego urządzenia, numer seryjny, rok produkcji potwierdzony przez producenta, karta katalogowa producenta, instrukcja obsługi w języku polskim, Certyfikat CE i inne stosowne dla tego typu urządzeń. Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia min. 24 miesięcy. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres wskazany przez Zamawiającego.

 1. Termin umowny na wykonanie lodowiska z agregatem chłodniczym do 19.12.2019 r.
 1. Podstawą do wypłaty należnego wynagrodzenia będzie podpisanie obustronne protokołu odbioru.

 

 

 1. Warunki realizacji umowy oraz sposób przygotowania oferty:
 1. Koszt właściwy realizacji lodowiska w zakresie określonym w pkt. I, ust. 1 – 6.
 2. Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na adres ocsir@ocsir.pl lub pocztą tradycyjną na adres OCSiR w terminie do 02.12.2019 r. do godz. 15:00;
 3. Złożona oferta będzie stanowić podstawę do zawarcia umowy do w/w realizacji lodowiska.
 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Dyrektor Tadeusz Czyczel,

tel. 668 140 057

 1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło przekazanie zapytania ofertowego Wykonawcom.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.