Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Dodano: 06.04.2021

Wróć do aktualności

Pobierz

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Pobierz

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Kościuszki 22A 14-100 Ostróda
Numer identyfikacyjny REGON
51958918100000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
ocsir@ocsir.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
m.skaskiewicz@ocsir.pl
Telefon kontaktowy
896460813
Data
2021-03-16
Miejscowość
Ostróda
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat
Powiat ostródzki
Gmina
Ostróda (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
4
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne

[ X ] TAK
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] TAK
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] TAK
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Wejścia do 4 obiektów OCSiR są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową: 2 hale sportowe i 2 budynki przy
2 stadionach. Nie ma barier poziomych i pionowych w obiektach. Zastosowano rampy/podjazdy i windę. Jest bariera w
dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla głuchych i niewidomych. Nie ma obsługi tłumacza języka migowego. Brak tablic
informacyjnych, pętli indukcyjnych, infomatu w języku migowym o rozkładzie pomieszczeń w obiektach. Brak informacji
głosowych i dźwiękowych dla niewidomych i niedowidzących. Brak oznaczeń w alfabecie Breille’a, oznaczeń kontrastowych i
dotykowych w formie planu tyflograficznego, tyflomapy, tablicy informacyjnej możliwej do czytania przez dotyk, infokiosku lub
infomatu dostosowanego do korzystania przez dotyk. W obiektach są toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Brak w nich sygnalizacji alarmowej.
Wszystkie obiekty mają w pobliżu parkingi. Przy siedzibie OCSiR jest oznaczony poziomo piktogramem.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Adres strony internetowej WWW.OCSIR.PL
Zgodność z UdC [ X ] Niezgodna
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności WCAG 2.1 na poziomie AA. Niepoprawny kontrast elementów strony.
Brak mapy serwisu. Brak opisów alternatywnych, audiodeskrypcji do zdjęć umieszczanych na stronie i tekstów. W najbliższym
czasie podjęte zostaną prace nad stworzeniem nowych podstaw i dokumentów zgodnie z wymogami.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
1
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

 

tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE