Rusza lodowisko !

Dodano: 19.12.2019

Wróć do aktualności

Zapraszamy od jutra w piątek od godziny 16:00 na lodowisko !

Od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00-20:00

Wejścia o pełnych godzinach !

Czas jazdy 45 minut !

Przerwa techniczna w godzinach 14:00-15:00

 

 

 

CENNIK

Dzieci i młodzież do lat 18             6zł/45 min, a kolejne wejście 4zł /45 minut

Dorośli                                              8zł /45 min, a kolejne wejście 6zł /45 min

 

Wypożyczalnia łyżew:

Dzieci i młodzież do lat 18    4zł/45 min

Dorośli                                      6zł/ 45 min

Ostrzenie łyżew                       8zł

 

REGULAMIN LODOWISKA KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY

PRZY UL. 3 MAJA W OSTRÓDZIE

 1. Operatorem lodowiska jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
 2. Nad porządkiem i bezpieczeństwem osób korzystających z lodowiska nadzór sprawują pracownicy obsługi obiektu.
 3. Lodowisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00 – 20:00.
 4. Wejścia o pełnych godzinach, czas jazdy 45 minut. Ostatnie wejście o godz. 19:00.
 5. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do:
 6. Bezwzględnego stosowania się do poleceń pracowników obsługi lodowiska;
 7. Kulturalnego zachowania na terenie obiektu;
 8. Niezwłocznego zawiadomienia obsługi lodowiska w przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości;
 9. Jazdy w wyznaczonym kierunku. Zmiana kierunku jazdy może nastąpić tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska;
 10. Dzieci do lat 7 korzystają z lodowiska pod opieką dorosłych, dorosłych również obowiązują łyżwy.
 11. Na tafli lodowiska zabrania się:
 12. Wchodzenia w obuwiu bez łyżew;
 13. Wykonywania gwałtownych skoków;
 14. Gwałtownego hamowania;
 15. Jazdy z dziećmi na rękach;
 16. Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, potrącania i podcinania;
 17. Siadania na bandach i uderzania w nie siła rozpędu;
 18. Palenia tytoniu na tafli lodowiska i w jego obrębie;
 19. Na terenie lodowiska i w jego otoczeniu zabrania się spożywania alkoholu, oraz innych środków odurzających;
 20. Przebywanie na tafli lodowiska i w jego obrębie w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem środków odurzających;
 21. Wnoszenia jakichkolwiek napoi i jedzenia, oraz spożywania ich podczas jazdy;
 22. Używania otwartego ognia;
 23. Wprowadzania zwierząt;
 24. Zaśmiecania tafli lodowiska i otoczenia obiektu.
 25. Godziny otwarcia lodowiska mogą ulec zmianie ze względu na rezerwację przez grupy zorganizowane.
 26. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo do 40 osób.
 27. Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży szkolnej przebywają na lodowisku pod opieką opiekuna.
 28. Użytkownik lodowiska odpowiada materialnie za wszystkie szkody wyrządzone z jego winy na obiekcie ( w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponosi opiekun ).
 29. Lodowisko nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych, ani nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu.
 30. W celu otrzymania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika lodowiska.
 31. Wykupiony bilet nie uwzględnia ubezpieczenia.
 32. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane bez możliwości zwrotu kosztów.
 33. Wszyscy korzystający z lodowiska czynią to na własną odpowiedzialność, a za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniem administratora lodowiska, odpowiedzialność ponoszą osoby z winy których wypadek powstał.
 34. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory związane z korzystaniem z lodowiska będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo do siedziby Zarządzającego.
 35. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Dyrektora OCSiR ul. Kościuszki 22A,

nr tel. 89 646 08 13.

 

 

Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji