Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

Dodano: 04.04.2019

Wróć do aktualności

Ostróda, dnia 04.04.2019 r.

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), na organizację
i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. „Rodzinny dzień dziecka”.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: organizację i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. „Rodzinny dzień dziecka” w dniu 02.06.2019 r. w godz. 14:00-18:00 w Parku Collisa przy ul. 3 Maja 19a w Ostródzie.

Wykonawca zapewni:

 • 13 atrakcji m.in. zjeżdżalnie dmuchane (min. 2), malowanie twarzy, suchy basen w kulkami, itp.
 • 9 zabaw i konkurencji zręcznościowych drużynowych, np. przeciąganie liny i indywidualnych
 • gry rodzinne planszowe np. duży twister, chińczyk, zabawy z chustą
 • Zumba rodzinna
 • fotobudka, gigantyczne bańki mydlane
 • DJ, Konferansjer
 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia- 02.06.2019 r po podpisaniu umowy.
 2. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 3. Kryteria oceny ofert: 50% cena, 50% atrakcyjność programu imprezy
 4. Ofertę proszę złożyć do dnia 19.04.2019 r. do godz. 15:00
 5. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Kościuszki 22a 14-100 Ostróda
 6. pocztą elektroniczną na adres: ocsir@ocsir.pl ;
 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Zbigniew Ratajczyk   661 118 005
 8. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło przekazanie zapytania ofertowego Wykonawcom.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 10. Zamawiający skontaktuje się telefonicznie z Wykonawcą, który przedstawi najlepszą ofertę w celu podpisania umowy lub w celu złożenia zamówienia zgodnie z Regulaminem.
 11. Do oferty należy załączyć:
 • formularz ofertowy

 

Z poważaniem

p.o. Dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Zbigniew Ratajczyk