Zapraszamy na stadion przy ul. Wyszyńskiego

Dodano: 19.06.2017

Wróć do aktualności

REGULAMIN MIEJSKIEGO STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W OSTRÓDZIE UL. WYSZYŃSKEGO 11

1. Stadion Lekkoatletyczny jest ogólnodostępnym obiektem miasta Ostróda administrowanym przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
2. Obiekt jest czynny codziennie w godzinach 7:30 – 22:00. Przebywanie na terenie obiektu poza godzinami otwarcia jest zabronione.
3. Czas otwarcia obiektu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od zarządcy obiektu (imprezy sportowe, święta, przerwy technologiczne, awarie).
4. Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień.
5. Za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu obiektu odpowiadają dyżurujący pracownicy.
6. Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z obiektu, może skutkować usunięciem z terenu obiektu.
7. Korzystanie ze Stadionu Miejskiego grup zorganizowanych wymaga wcześniejszego pisemnego zgłoszenia u Administratora i uzgodnienia zasad użytkowania.
8. Administrator na podstawie pisemnych zgłoszeń Organizatorów, ustala harmonogram korzystania z pomieszczeń i boisk.
9. Harmonogram jest podstawowym dokumentem określającym dostępność do Stadionu.
10. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie odpowiada organizator imprezy.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może odstąpić od zachowania terminów określonych w harmonogramie.
12. Obiekt udostępniany jest w szczególności klubom i stowarzyszeniom sportowym do prowadzenia cyklicznych zajęć treningowych oraz szkołom
do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego. Osoby indywidualne korzystają z obiektu w godzinach ogólnodostępnych, nie kolidujących
z zawodami, imprezami i zajęciami grupowymi.
13. Zewnętrzny pas zielony okalający bieżnie służy dla wszystkich osób uprawiających biegi, marszo-biegi i marsze.
14. Osoby uprawiające nordic walking mogą tylko i wyłącznie korzystać z zielonego pasa sztucznej trawy okalającego bieżnię tartanową.
15. Tor 1 i 2 bieżni tartanowej przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla zawodników klubów trenujących lekkoatletykę.
16. Na terenie obiektu obowiązuje obuwie sportowe.
17. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy na stadionie decyduje Kierownik obiektu w porozumieniu z Dyrekcją OCSiR.
18. Warunkiem zorganizowania imprezy na obiekcie jest podpisanie umowy o wynajmie obiektu i jej bezwzględne przestrzeganie.
19. Zajęcia treningowe odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, na warunkach określonych we wcześniej podpisanej umowie pomiędzy OCSiR-em, a klubem lub stowarzyszeniem sportowym.
20. Osoby trenujące na terenie obiektu mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu stanowiących jego wyposażenie wyłącznie za zgodą Kierownika obiektu.
21. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
a) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
b) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych używek, palenia papierosów oraz innych środków odurzających,
c) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
d) wprowadzania i przebywania zwierząt,
e) hałasowania, zakłócania porządku ,wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do takich zachowań
f) niszczenia urządzeń i sprzętu,
g) fotografowania i filmowania bez zgody Kierownika obiektu,
h) wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych dla przyrody i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów pirotechnicznych,
i) przebywania na Stadionie po jego zamknięciu,
j) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez zgody Administratora.
22. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły.
23. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządkowe na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

24. Ze Stadionu mogą korzystać osoby:
a) wyłącznie za zgodą i wiedzą obsługi stadionu,
b) będące uczestnikami grupy, która podpisała umowę na korzystanie ze Stadionu.
25. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Stadionu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
26. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na Stadionie wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
27. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom dyżurującego pracownika.
28. Zajęcia zorganizowane na Stadionie mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów lub trenerów w terminach zgodnych
z harmonogramem rezerwacji.
29. Wejście na Stadion w celach rekreacyjnych jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania ze Stadionu i znajdujących się w nim urządzeń.
30. Wszelkie skaleczenia, urazy a także nieprawidłowości dot. funkcjonowania obiektu należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu pracownikowi.
31. Kierownictwo obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.
32. Użytkownicy obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone OCSiR – owi i osobom trzecim.
33. Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 13 odpowiada jego opiekun, natomiast za szkody wyrządzone przez osoby korzystające
z obiektu
34. w zorganizowanej grupie odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.
35. Znalezione na terenie obiektu rzeczy wartościowe, dokumenty, klucze itp. nie będą przechowywane. OCSiR zobowiązuje się w takich przypadkach
do pośredniczenia w nawiązaniu kontaktu między znalazcą a osobą, która zgłosi się po odbiór rzeczy.
36. OCSiR zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły i klubu wyłącznie do celów promocyjnych (strona internetowa, foldery, ulotki, zdjęcia pamiątkowe itp.) i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
37. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją Stadionu oraz terminami, organizacją imprez, treningów, zajęć sportowych sprawuje Dyrektor OCSiR.
38. Na Stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
39. Udostępnienie organizatorowi imprezy, Stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy
z zarządcą Stadionu na zasadach określonych w tej umowie i w Regulaminie korzystania ze Stadionu.
40. Zasady odpłatności korzystania ze Stadionu określone są odrębnymi przepisami.
41. Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
42. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego można zgłaszać w dni powszednie
w godzinach od 9.00 do 14.00 w biurze OCSiR ul. Kościuszki 22A w Ostródzie.
43. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor OCSiR.